Khoa Kinh Doanh

VIỆN ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN

SÁNG TẠO

HỘI NHẬP

HIỆU QUẢ

Nền tảng kinh doanh (Bậc 1)

Chương trình đào tạo dành cho người mới bắt đầu tìm hiểu về kinh doanh và nền kinh tế thị trường tại Việt Nam.

Quản lý kinh doanh (Bậc 2)

Chương trình đào tạo dành cho những người đã có kiến thức cơ bản về kinh doanh và được bồi dưỡng để trở thành quản lý trong doanh nghiệp.

Khởi nghiệp kinh doanh (Bậc 3)

Chương trình đào tạo dành cho những người đã có kiến thức về quản lý kinh doanh để bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh tại Việt Nam.

Quản lý doanh nghiệp (Bậc 4)

Chương trình trung cấp về Quản lý doanh nghiệp sau khi đã khởi nghiệp kinh doanh.

Quản trị kinh doanh (Bậc 5)

Chương trình nâng cao về Quản trị kinh doanh trình độ cao đẳng.

Quản trị kinh doanh (Bậc 6)

Chương trình cao cấp về Quản trị kinh doanh trình độ đại học.